วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คนใหม่ ?

นายสุเทพ โกมลภมร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

วัน เดือน ปีเกิด 5 กันยายน 2494
ศาสนา พุทธ
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ร.บ. : มธ. (2514)
ปริญญาโท พบ.ม. : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (2538)
นอ. รุ่น 33
นปส. รุ่น 35
วปอ. รุ่น 46
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม. (ชั้นสูงสุดมหาวชิรมงกุฎ)

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
7 ธ.ค. 2535 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่
1 ธ.ค. 2536 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง (จ.วิเคราะห์ฯ 8)
7 ธ.ค. 2537 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
9 ต.ค. 2538 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา
2 ต.ค. 2541 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง
1 ต.ค. 2544 รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
1 ต.ค. 2546 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
1 ต.ค. 2547 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
13 พ.ย. 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
16 มี.ค. 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

แหล่งที่มา : ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี. (ออนไลน์). ค้นเมื่อ : 2 เม.ย. 52 จาก : http://www.ratchaburi.go.th/data/suthep_history.htm

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น